مراسم پخت نان

توسط دانش آموزان در مدرسه

برگزاری مراسم پخت نان توسط دانش آموزان در مدرسه به جهت آشنایی دانش آموزان با فرآیند تهیه نان