کادر دبستان

سرکار خانم طیبه فلاح مدیریت دبستان

سرکار خانم زینت السادات میرسنبل مربی بهداشت

سرکار خانم ریحانه خوشخوی دلشاد معاون دبستان

سرکار خانم شبنم سیدپور معتون دبستان

سرکار خانم سارا سرابی معاون دبستان

سرمار خانم شیما قاهر دوست

سرکار خانم سیما صدقی آموزگار پایه اول

سرکار خانم الهام زاهدی آموزگار پایه اول

سرکار خانم مریم جوادزاده آموزگار پایه دوم

سرکار خانم متین میر داوودی آموزگار پایه سوم

سرکار خانم فاطمه نبی پور آموزگار پایه چهارم

سرکار خانم مرسده زیرک آموزگار پایه پنجم

سرکار خانم زهرا حسن زاده آموزگار پایه ششم

سرکار خانم سیده حدیث همایی فر آموزگار هنر

سرکار خانم صدییه یوسفس مربی تربیت برنی

سرکار خانم دنیا مصری مربی تربیت بدنی