برگزاری مسابقه

برگزاری مسابقه تکدانه

در روز 26 آذر ماه تیم تکدانه در مدرسه حضور یافت و با برگزاری مسابقه بین تعدادی از دانش آموزان،به سه نفر از برندگان جوایزی اهدا نمود.