ثبت نام پایه اول و میان پایه ها

تکمیل ثبت نام میان پایه ها ،پایه اول و دریافت حواله لباس آغاز شد