نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب به مدت سه روز در مدرسه و فروش کتاب با تخفیف به دانش آموزان