مسابقات فرهنگی هنری

طراحی و رنگ آمیزی روی پارچه و شرکت در مسابقات نقاشی همگانی با موضوع بومی-محلی

گزارش تصویری