مسابقات فرهنگی هنری

نقاشی همگانی روی پارچه

طراحی و رنگ آمیزی روی پارچه و شرکت در مسابقات نقاشی همگانی با موضوع بومی-محلی