طرح جابر بن حیان

برگزاری نمایشگاه طرح جابر بن حیان

نمایشگاه طرح جابر بن حیان در محل دبستان برگزار شد.