مانور زلزله

در تاریخ هشتم آبانماه مانور زلزله جهت آمادگی دانش آموان برگزار شد. 

گزارش تصویری