مانور زلزله

مانور زلزله

در تاریخ هشتم آبانماه مانور زلزله جهت آمادگی دانش آموان برگزار شد.