شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ سوم آبان ماه در مدرسه برگزار شد.