روز دانش آموز

بزرگداشت روز دانش آموز

در روز 13 آبان ماه بزرگداشت روز دانش آموز برگزار شد.