روز بدون کیف پاییز

دانش آموزان جهت برگزاری یک روز بدون کیف به پارک اعزام شدند.

دانش آموزان جهت برگزاری یک روز بدون کیف به پارک اعزام شدند.

در این روز هر دانش آموز وسایل بازی به همراه خواهند داشت.

همچنین دانش آموزان با برپایی بازارچه خیریه از وسایل دست ساز یا خوراکیهای متنوع،هزینه جمع آوری شده را صرف بیمه یکساله دو دانش آموز بی سرپرست می کنند.