من چى به تو گفته بودم؟ 

✔️ مطمئناً شما جوابش را مى دانید. 

➖ در حقیقت شما با این سؤال به کودکتان تهمت مى زنید و اگر او با سؤالى مثل "دوباره لباست را کجا انداختى؟ "
مواجه شود، احساس خواهد کرد که یک فرد بى مصرف است که دیگر دوستش ندارید. 

➖ اگر فرزندتان آنچه را که شما از او خواسته اید انجام نداد و شما از دستش به شدت عصبانى هستید، به جای بازجويی از او مى توانید بگویید: 

من واقعاً ناراحت هستم که مجبور شدم ۳ بار این جمله را تکرار کنم. 
اما یک بار دیگر هم مى گویم: لطفاً لباست را آویزان کن.